Warunki uczestnictwa

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez biuro podróży Bodrum Go! Określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
 2. Każdy Uczestnik przed rozpoczęciem uczestnictwa w wycieczce w momencie gdy otrzymuje voucher/bilet akceptuje jednocześnie regulamin. Regulamin dostępny jest: na stronie internetowej touroperatora; u pracowników w biurze; u prowadzącego wycieczkę pilota bądź przewodnika lokalnego.

Rezerwacja wycieczek i zawarcie umowy

 1. Uczestnik może dokonać rezerwacji wycieczki poprzez formularz kontaktowy bądź rezerwacyjny umieszczony na stronie biura. Rezerwacja jest bezpłatna. Rezerwacja nie jest potwierdzeniem uczestnictwa w wycieczce. Rezerwacji można również dokonać drogą poczty elektronicznej, telefonicznie, przez komunikator whatsapp bądź bezpośrednio w biurze. Po dokonaniu rezerwacji przez uczestnika, biuro potwierdza wybrany przez Państwa termin wycieczki i ilość miejsc w danym terminie lub najpierw kontaktuje się z klientem w razie jakichkolwiek wątpliwości i zapytań.
 2. Po dokonaniu rezerwacji uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz organizatora: po przylocie do Turcji i potwierdzeniu wycieczki - zaliczki bądź całej kwoty wcześniej zarezerwowanej wycieczki. Biuro może odmówić uczestnictwa w wycieczce jeśli ta nie została potwierdzona przez uczestnika bądź anulować rezerwację.
 3. Rezerwacja złożona przez formularz rezerwacyjny online, przez pocztę elektroniczną czy telefonicznie powinna być zakończona wpłatą zaliczki po przylocie na destynację/pozostała cześć kwoty w naszym biurze lub w czasie wycieczki w autobusie u przewodnika/ bądź opłacona z góry, natomiast klienci przebywający w takich miejscowościach jak: Didim, Kusadasi czy Marmaris mogą dokonać zapłaty całej kwoty za wycieczkę u przewodnika w autobusie.
 4. Płatności bez wcześniejszej zaliczki u prowadzącego wycieczkę mogą dokonać wyłącznie uczestnicy zakwaterowani w miejscowościach odległych od Półwyspu Bodrum/patrz pkt 3/
 5. Ceny podane na naszej stronie są cenami brutto.
 6. Jeśli rezerwacja została dokonana jeszcze w Polsce, po przybyciu do Turcji prosimy o kontakt z biurem w celu potwierdzenia wycieczki.
 7. Jeśli transfer z wyznaczonego miejsca zbiórki na wycieczkę objęty jest dodatkową opłatą uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na rzecz biura za pośrednictwem pilota bądź lokalnego przewodnika. Uczestnik ma prawo rezygnacji z dodatkowej opłaty- tym samym jednocześnie oświadcza, że stawi się we własnym zakresie w najbliższym bezpłatnym miejscu zbiórki wskazanym przez biuro.
 8. Uczestnik ma prawo rezygnacji z rezerwacji lub odstąpienia od umowy bez ponoszenia żadnych opłat, w przypadku gdy poinformuje organizatora nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem wycieczki. Jeżeli rezygnacja zgłaszana jest na mniej niż 24 godziny koszty nie są zwracane. Wyjątek stanowi nagłe zachorowanie które potwierdzacie Państwo ważnym dokumentem lekarskim.
 9. Biuro Bodrum Go! ma prawo odstąpienia od umowy z winy uczestnika gdy: uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; nie stawił się w wyznaczonym miejscu zbiórki o wyznaczonej porze; w sposób rażący zakłóca przebieg realizacji programu wycieczki; zachowuje się obraźliwie, agresywnie i jego uczestnictwo stwarza lub może stwarzać zagrożenie.
 10. Organizator w/w przypadkach ma możliwość natychmiastowego rozwiązania i odstąpienia od umowy z uczestnikiem. W tej sytuacji biuro nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika do końca trwania wycieczki.
 11. Na wycieczki odbieramy uczestników sprzed hotelu bądź z recepcji.
 12. W razie spóźnienia autobusu powyżej 15-20 minut bardzo prosimy o kontakt z biurem- także jeśli chodzi o wycieczki nocne!
 13. Wycieczki aktywne takie jak: rafting objęte są dodatkowym ubezpieczeniem sportowym.
 14. W czasie wycieczek dwudniowych, uczestnicy wybierający się bez osoby towarzyszącej zobowiązani są do pokrycia dodatkowej opłaty 10euro za pokój jednoosobowy.

 

Dzieci

 1. Za dzieci w wieku do 5 lat uczestniczące w wycieczkach organizowanych przez nasze biuro nie są pobierane żadne opłaty. W tym przypadku jednak dzieci do 5 roku życia podróżują bez prawa do własnego miejsca siedzącego/podróżują na kolanach rodziców/ i nie są liczone jako pasażerowie zajmujący miejsca siedzące w środkach transportu. Istnieje możliwość wykupienia miejsca dla dziecka za dodatkową opłatą co sugerujemy w przypadku wycieczek dłuższych.
 2. O zniżkach dla dzieci decyduje wiek: 0-5 lat bezpłatnie, 6-12 50% zniżki, wyjątek stanowią odrębne instytucje lokalnych kontrahentów gdzie niektóre z usług dodatkowych jak np.;(pływanie z delfinem itp.) nie przewidują zniżek dla dzieci.
 3. Organizator może w każdym czasie zweryfikować wiek dziecka, w tym celu  ma on prawo żądania odpowiednich dokumentów (paszportu, dowodu osobistego).
 4. Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem oświadcza, iż ma świadomość, że podanie nieprawdziwych informacji o wieku dziecka może nie tylko skutkować odmową przyznania zniżek, ale także rodzić odpowiedzialność prawną przewidzianą, zarówno wobec organizatora, jak i przewoźników lokalnych, w tym skutkować naliczaniem np. kar umownych czy grzywien.
 5. Dziecko od 6 do 12 roku życia ma prawo do odrębnego miejsca jako pasażer w autobusie lub innym środku transportu oczywiście bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

Prawa i obowiązki uczestników w czasie wycieczek

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w kraju gdzie odbywa się wycieczka, niniejszego regulaminu, zwyczajów lokalnych i lokalnej etykiety oraz ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa.
 2. Uczestnik zobowiązany jest w czasie wycieczki stosować się do poleceń prowadzącego wycieczkę pilota bądź lokalnego przewodnika, a także wszelkich znaków i tablic,  w szczególności nakazów i zakazów.
 3. Stan zdrowia uczestnika umożliwia mu uczestnictwo w wycieczce. Uczestnik zobowiązany jest realnie oceniać swoje siły, możliwości i kondycję podczas uczestnictwa w danych wycieczkach.
 4. Na wycieczkach obowiązuje bezwzględny zakaz samodzielnego oddalania się od grupy; zbliżania się do miejsc niebezpiecznych(np. brzegów klifów, przepaści, wspinania się na mury); wchodzenia do wody i kąpieli w miejscach niedozwolonych; spożywania alkoholu (z wyjątkiem niewielkich ilości alkoholu w miejscach i czasie przewidzianych w programie wycieczki, przy czym każdy uczestnik powinien spożywać alkohol według swoich sił i możliwości) oraz zażywania narkotyków lub środków odurzających; palenia tytoniu poza dozwolonymi przez prawo miejscami; narażania innych uczestników na utratę życia lub zdrowia albo uszkodzenie  lub utratę mienia podczas wycieczki.
 5. Zabrania się nagrywania, kamerowania i rejestrowania informacji przekazywanych uczestnikom przez prowadzącego wycieczkę oraz ich rozpowszechniania lub upubliczniania, również na portalach społecznościowych bez zgody pilota bądź lokalnego przewodnika.
 6. Uczestnik wycieczki ma obowiązek posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z prawem uczestników, wynikające z ich nieodpowiedniego zachowania oraz nie jest zobowiązany do zapewnienia pomocy prawnej bądź tłumacza.
 8. Uczestnik może w każdej chwili trwania wycieczki zrezygnować z dalszego uczestnictwa, informując o tym prowadzącego jednak wówczas zobowiązany jest zapewnić sobie na własną rękę i koszt powrót do hotelu.
 9. Uczestnik jest zobowiązany posiadać przy sobie podczas trwania wycieczki kwotę gotówki w walucie obowiązującej w miejscu wycieczki, stosownie do wydatków planowanych podczas wycieczki (bilety wstępu, posiłek, pamiątki).
 10. Uczestnik ma obowiązek stawić się we wskazanym miejscu zbiórki najpóźniej 5 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia wycieczki. Niestawienie się uczestnika w miejscu zbiórki lub spóźnienie się powoduje, że uczestnik nie zostanie zabrany na wycieczkę. Uczestnik taki nie ma prawa do zwrotu ceny. Jeśli chce w niej uczestniczyć, musi na własny koszt i ryzyko zorganizować transport do miejsca, w którym aktualnie odbywa się wycieczka.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych godzin zbiórek podczas wycieczki. W przypadku zbyt późnego stawienia się na miejscu zbiórki uczestnik musi sam i na własny koszt zorganizować sobie powrót do hotelu.
 12. Organizator ma prawo obciążyć uczestnika wszelkimi kosztami wynikającymi z nieprzestrzegania przez uczestnika przepisów prawa, niniejszego regulaminu, a także niewłaściwego zachowania utrudniającego wycieczkę.

 

Odwołanie wycieczki

Organizator zastrzega możliwość odwołania wycieczki z powodu zbyt małej liczby uczestników lub z przyczyn niezależnych (siły wyższe).
W takim przypadku uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej w dzień poprzedzający wycieczkę i otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.


Prawo do wykorzystania wizerunku

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach podczas realizacji programu Wycieczki. Przez wykorzystanie wizerunku rozumie się zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej, w katalogach, folderach czy broszurach i innych materiałach promocyjnych.


Ochrona danych osobowych

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przy zawieraniu Umowy z Organizatorem oraz wypełnieniu formularza kontaktowego (imię, nazwisko, e-mail/nr telefonu).

 

Reklamacje

 1. Wszelkie zastrzeżenia powinny być zgłaszane niezwłocznie pilotowi podczas trwania wycieczki.
 2. W razie niezadowolenia z jakości świadczonych przez organizatora usług w ramach wycieczek fakultatywnych uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna być złożona osobiście w siedzibie naszego biura lub drogą poczty elektronicznej na adres mailowy biura w terminie do 7 dni od daty zakończenia wycieczki. Późniejsze wniesienie reklamacji może utrudnić jej rozpatrzenie.
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.